Değerlerimiz

Uniq2go Ekibi olarak biz,

Gıda güvenliği ve insan sağlığına özen gösteririz.

 • Politikalarımız
  • * Hijyen ve insan sağlığı kurallarına uyarız, ulusal ve uluslararası taahhütlere bağlı üretim yaparız.
  • * Üretim kalitemizi sürekli iç ve dış denetimlerle, devamlı kılarız.
  • * Konusunda eğitimli ve bilinçli çalışanlarımızla, hızlı ve kaliteli üretim yaparız.
  • * Toplumun beslenme alışkanlıklarını iyileştirmeye katkı sağlarız.

 

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları ile dünyamızı koruruz.

  • * Atıklarımızı azaltırız.
  • * Su kullanımını minimize ederiz.

 

 

Çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için yaşam kalitesini arttırmayı taahhüt ederiz.

  • * Dahil edici çalışma ortamı yaratırız. Çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin geribildirimleri ile her gün daha ileri gideriz.
  • * Ekibimizi iç ve dış eğitimlerle sürekli geliştirir, takım ruhu ile çalışırız.
  • * Doğru beslenme ve egzersiz alışkanlıkları ile ilgili düzenli bilgilendirmeler yaparız.. Toplumun beslenme alışkanlıklarını iyileştirmeye katkıda sağlarız.
  • * Amatör spor ve sporculara aktif şekilde destek oluruz.


Protein Stüdyo gıda güvenliği, kalite, çevre politikası:

Hizmet verdiği sektörde lider kuruluşlardan biri olarak ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve müşteri beklentilerini gözden geçirerek, sürekli gelişmeyi ilke edinen Protein Stüdyo;

 • * Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde mevcut ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyum sağlamayı,
 • * Çalışmaları ile ilgili tüm yasal mevzuatı takip etmeyi, gerekli izinleri almayı ve uymayı, Bütün proses basamaklarında gıda güvenliğine uygun şartları sağlayarak üretim yapmayı,
 • * Kurulan sistemin uygulanması ve çalışanların sisteme katılım sağlaması için gerekli altyapıyı hazırlamayı, personele gerekli bilinci kazandırmayı,
 • * Teknolojik gelişmeleri takip ederek sisteme dahil etmeyi ve verimliliği arttırmayı,
 • * Süreçlerinin tüm aşamalarındaki çevre boyutlarını belirlemeyi ve buna bağlı olarak atıkların azaltılması konusunda çalışmalar yapmayı,
 • * Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,
 • * Sistemi sürekli geliştirmek için tüm paydaşlardan geri besleme yapabilecek bir sistem kurmayı ve izlemeyi,
 • * Tüm süreç adımlarını izleyerek tüm konularda iyileştirebilecek alanları belirlemeyi, istatistiksel teknikler kullanarak veri analizi yapmayı ve elde edilen sonuçlar ışığında sürekli iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve gerekli kaynakları ayırmayı,
 • * Yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,

Taahhüt eder.


Gıda Güvenliği Politikası:

 • * Gıda hijyeni ve insan sağlığı kurallarına uymayı,
  Ulusal ve uluslar arası uygulama ve süreçleri takip etmeyi,
 • * Sürekli gelişim gösteren ve takım ruhuyla çalışan bilinçli personeli ile, hızlı ve kaliteli üretim yapmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,
 • * Kalite, çevre ve gıda güvenliği politikalarına uymayı,

taahhüt eder.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası:

 • * Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde mevcut ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uyum sağlamak,
  Etik, şeffaflık ve çeşitliğe dayalı kurumsal yönetim uygulamaları gerçekleştirmek Çalışanların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek,
 • * Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ve bunun 10 prensibine katılımı, doğrudan Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Temel Çalışma İlkeleri ve Hakları Deklarasyonu’nda yer alan insan haklarına saygı duyma, bu hakları savunmak ve korumak
 • * Yasalarda belirtilen çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermemek,
 • * Çalışanların niteliklerine uygun, eşit şartlarda ve kendi rızaları ile çalışmasını sağlamak,
  İş sağlığı ve güvenliği yasal sorumluluklarını yerine getirerek personelin güvenli şartlarda çalışmasını sağlamak,
 • * Uygun ve yeterli donanımda çalışma ortamı temin etmek,
 • * Çalışanların temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sağlamak,
 • * Tüm paydaşlarla güven yaratan istikrarlı ilişkiler inşa etmek için temel destek unsurları olan şe a ık, doğruluk ve sadakate dayalı iletişim ve diyalog,
 • * Fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, hiç kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmamak,
 • * Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, çalışanlarına haftada bir gün izin vermek,
 • * Çalışanlarının bilgi ve becerilerine göre ücret politikası değerlendirmek ve asgari ücretin altında ödeme yapmamak,
 • * Çalışanların sürekli gelişimine uygun faaliyetlerde bulunmak,
 • * İşçi temsilcisi aracılığı ile çalışanların istek ve şikayetlerini değerlendirmek ve çözüme ulaştırmak,
 • * Hiçbir çalışan ziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline etmemek, çalışanlarımızın gelişimini eğitimler ve talimatlar ile sağlanmak,
 • * Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmek,
 • * Toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve sanat etkinliklerini desteklemek,
 • * Şirket politikasındaki tüm kriterleri sosyal yönetim ve kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına almak ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmek, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir.

Bu politikaya uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

iso 22000 Sertifikamız
Alman Federal Sürdürülebilirlik Derneği - Global Gıda Güvenliği Sertifikamız
Nissert Helal Sertifikamız

 

 

FacebookTwitterPinterest